Uppgift 10 - Elevlösning 1
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

EB - Visar grundläggande kunskaper om cirkelns och triangelns area.
CB - Visar goda kunskaper om cirkelns och triangelns area och hur de tillämpas vid beräkning av andelen (skuggade området).


Kommentar:
Eleven har löst uppgiften med variabler. Areaberäkningar är korrekta och andelen har beräknats korrekt. Eleven visar också säkerhet i genomförandet. Klar C-nivå i begrepp (mäter inte på A-nivå).