Uppgift 10 - Elevlösning 2
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

EB - Visar grundläggande kunskaper om cirkelns och triangelns area.
CB - Visar goda kunskaper om cirkelns och triangelns area och hur de tillämpas vid beräkning av andelen (skuggade området).


Kommentar:
Eleven har beräknat samtliga areor korrekt i de båda figurerna och också fått fram ett korrekt värde på den skuggade andelen. Denna lösning visar på C-nivå i begrepp (mäter ej på A-nivå).