Uppgift 10 - Elevlösning 3
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

EB - Visar grundläggande kunskaper om cirkelns och triangelns area.
CB - Visar goda kunskaper om cirkelns och triangelns area och hur de tillämpas vid beräkning av andelen (skuggade området).


Kommentar:
Eleven har beräknat arean för halvcirkel och triangel korrekt med ett antaget värde och det visar kunskap på E-nivå. Dock har eleven inte gjort någon ansats till att visa hur areorna är kopplade till hur andelen (skuggade området) beräknas vilket krävs för att visa kunskap på högre nivå.