Uppgift 1 - Elevlösning 1
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".


EB - Visar grundläggande kunskaper om procentbegreppet.
CB - Visar kunskap om beräkning av procentuell förändring.

AB - Använder förändringsfaktor för att visa hur olika procentsatser påverkar slutpriset.

Kommentar:
Eleven har visat mycket goda kunskaper om begreppet procent och har beräknat förändringen med förändringsfaktor för olika procentsatser. Lösningen visar kunskaper på A-nivå.