Uppgift 1 - Elevlösning 1
 

Resonemang

" Föra och följa matematiska resonemang."

ER - Provar med EN annan procentsats och drar någon slutsats.
CR - Provar med FLERA ANDRA procentsatser och drar någon relevant slutsats.
AR - Provar med FLERA ANDRA procentsatser och drar och drar utifrån det relevanta och korrekta slutsatser om prisets förändring.



Kommentar:
Eleven provar med flera olika procentsatser, och visar tydligt att förändringsfaktorn blir lägre ju större procentsats man använder.  Eleven drar relevanta och korrekta slutsatser om prisets förändring  utifrån detta. Lösningen visar kunskaper på A-nivå i resonemang.