Uppgift 1 - Elevlösning 2
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".


EB - Visar grundläggande kunskaper om procentbegreppet.
CB - Visar kunskap om beräkning av procentuell förändring.

AB - Använder förändringsfaktor för att visa hur olika procentsatser påverkar slutpriset.

Kommentar:
Eleven har visat på goda kunskaper om procentbegreppet och har beräknat procentuell förändring med olika procentsatser. Lösningen är på C-nivå i begrepp. För A-nivå krävs att eleven visar kunskap om tillämpning av förändringsfaktor vid procentberäkningarna.