Uppgift 2 - Elevlösning 1
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

EB - Visar grundläggande kunskaper om begreppet omkrets och area.
CB - Visar kunskap variabelbegreppet och har gjort en relevant ansats till att teckna formler för area och omkrets.


Kommentar:
Eleven har tecknat korrekta formler för både area och omkrets i figur n vilket visar på god begreppsförmåga på C-nivå (mäter ej på A-nivå).