Uppgift 2 - Elevlösning 2
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

EB - Visar grundläggande kunskaper om begreppet omkrets och area.
CB - Visar kunskap variabelbegreppet och har gjort en relevant ansats till att teckna formler för area och omkrets.


Kommentar:
Eleven har visat god förståelse för hur omkretsen beräknas och har tecknat en korrekt formel för figur n. Eleven har också gjort en ansats att teckna en formel för arean men denna är felaktig. Eleven visar ändå på begreppsförmåga på C-nivå (mäter ej på A-nivå).