Uppgift 2 - Elevlösning 3
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

EB - Visar grundläggande kunskaper om begreppet omkrets och area.
CB - Visar kunskap variabelbegreppet och har gjort en relevant ansats till att teckna formler för area och omkrets.


Kommentar:
Eleven har i lösningen av a-uppgiften visat kunskaper om hu area och omkrets beräknas. Eleven har också gjort en ansats till att teckna formler för beräkning av area och omkrets men dessa ansatser är felaktiga. För att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven i sina ansatser visar kunskap om hur den konstanta ökningen anges i en formel (att denna konstant ska multipliceras med variabeln).