Uppgift 2 - Elevlösning 3
 

Resonemang

" Föra och följa matematiska resonemang."

ER - Identifierar, med figurerna i frågan som utgångspunkt, hur nästa figur i serien ser ut.
CR - Identifierar att ökningen är konstant, t ex genom att göra tabell.
AR - För ett väl utvecklat resonemang om formel för omkrets och area för figur n.

Kommentar:
Eleven för i sin tabell ett resonemang där det kostateras att ökningen är konstant och det visar resonemangsförmåga på C-nivå. För att visa kunskap på högre nivå måste eleven föra ett relevant resonemang om formeln för omkrets och area för figur n. Det resonemang eleven för i sin redovisning där den konstanta ökningen kopplas till formlerna är inte korrekt.