Uppgift 3 - Elevlösning 1
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".


EB - Visar grundläggande kunskaper om cirkelns area.
CB - Visar goda kunskaper om cirkelns area och dess tillämpning för beräkning av radien.


Kommentar:
Eleven visar på god kunskap om cirkelns area, och hur begreppet tillämpas för beräkning av radien. Detta visar på klar C-nivå i begrepp (mäter ej på högre nivå).