Uppgift 3 - Elevlösning 2
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".


EB - Visar grundläggande kunskaper om cirkelns area.
CB - Visar goda kunskaper om cirkelns area och dess tillämpning för beräkning av radien.


Kommentar:
Eleven visar på goda kunskaper om cirkelns area genom att beräkna samtliga areor korrekt.  Eleven tillämpar också arean för korrekt beräkning av hela tavlans radie. Detta visar på kunskaper på C-nivå (mäter ej på högre nivå).