Uppgift 3 - Elevlösning 3
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".


EB - Visar grundläggande kunskaper om cirkelns area.
CB - Visar goda kunskaper om cirkelns area och dess tillämpning för beräkning av radien.


Kommentar:
Eleven har visat grundläggande kunskaper om cirkelns area genom att beräkna två areor korrekt.  Detta visar på begreppskunskap på E-nivå. För att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven visar kunskaper om hur cirkelns area tillämpas för beräkning av radien.