Uppgift 5 - Elevlösning 1
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".


EB - Visar grundläggande kunskaper om procentbegreppet.
CB - Visar goda kunskaper om procentbegreppet och beräkning av andelen.


Kommentar:
Eleven visar på god begreppsförståelse. Eleven har både visat att den behärskar procentuell förändring samt att beräkna andelen.  Detta är en lösning där eleven visar på kunskaper på C-nivå  i förmågan begrepp (mäter ej på högre nivå).