Uppgift 5 - Elevlösning 3
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".


EB - Visar grundläggande kunskaper om procentbegreppet.
CB - Visar goda kunskaper om procentbegreppet och beräkning av andelen.


Kommentar:
Denna elev har visat viss grundläggande kunskap om procentbegreppet genom att beräkna den ursprungliga vikten för fibrer och vatten. Dock visar eleven inte kunskap om procentuell förändring och/eller beräkning av andelen vilket krävs för att visa kunskap på högre nivå. Denna lösning visar begreppskunskap på E-nivå.