Uppgift 6 - Elevlösning 1
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

EB - Visar grundläggande kunskaper om medelvärde.
CB - Visar goda kunskaper om beräkning av medelvärde och dess tillämpning för beräkning av föräldrarnas ålder.


Kommentar:
Denna elev visar på mycket god begreppsförståelse gällande medelvärde genom att teckna och lösa hela uppgiften som en ekvation. Eleven sätter x till föräldrarnas totala ålder, löser uppgiften effektivt och visar på klar C-nivå i begreppskunskap (mäter inte på högre nivå).