Uppgift 6 - Elevlösning 2
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

EB - Visar grundläggande kunskaper om medelvärde.
CB - Visar goda kunskaper om beräkning av medelvärde och dess tillämpning för beräkning av föräldrarnas ålder.


Kommentar:
Denna elev visar på god begreppsförståelse genom att först använda flickors och pojkars medelålder ålder för att få fram en totalålder för barnen. Eleven visar på ytterligare begreppsförståelse genom att beräkna föräldrarnas totala ålder med medelvärdet 18 år och därefter beräkna en medelålder för föräldrarna. Denna lösning visar på C-nivå i begreppsförståelse (mäter inte på högre nivå).