Uppgift 6 - Elevlösning 2
 

Resonemang

" Föra och följa matematiska resonemang."

ER - Gör en ansats till att föra ett resonemang kring föräldrarnas ålder med barnens medelålder som grund (även felaktigt beräknad).
CR - Resonerar sig fram till lämplig ålder på föräldrarna.

Kommentar:
Eleven har beräknat en medelålder på föräldrarna som är korrekt men gör ingen ansats att resonera kring hur gammal var och en av dem kan vara. Detta krävs för att visa resonemangskunskap på C-nivå. Resonemanget här är mycket tunt och eleven bör komplettera uträkningarna med förklarande text för att klargöra det. Med tvekan når eleven E-nivå.