Uppgift 6 - Elevlösning 3
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

EB - Visar grundläggande kunskaper om medelvärde.
CB - Visar goda kunskaper om beräkning av medelvärde och dess tillämpning för beräkning av föräldrarnas ålder.


Kommentar:
Eleven har använt barnens medelvärde för att beräkna deras totala ålder på ett korrekt sätt. Föräldrarnas totala ålder är dock inte korrekt beräknad och eleven har visat grundläggande kunskaper om medelvärde och visat begreppskunskap på E-nivå. För att visa begreppskunskap på högre nivå krävs att föräldrarnas totalålder beräknas med medelvärdet 18 som grund.