Uppgift 8 - Elevlösning 3
 

Resonemang

" Föra och följa matematiska resonemang."

ER - Gör någon jämförelse mellan de båda abonnemangen och drar någon slutsats baserad på brytpunktens värde.
CR - Gör en i huvudsak korrekt jämförelse mellan de båda abonnemangen och drar någon relevant slutsats baserad på brytpunktens värde.
AR - Grundar sitt resonemang på ekvationslösning eller systematisk prövning (som ger ett exakt svar) och drar utifrån det relevanta och korrekta slutsatser om abonnemangen baserade på brytpunktens värde.


Kommentar:
Eleven jämför de olika abonnemangen genom att prova med ett värde och anger också 875 minuter som svar. Det är förvisso korrekt men av svaret framgår inte huruvida eleven har förstått innebörden av svaret och frågan i problemet besvaras inte. Dock visar redovisningen på viss resonemangsförmåga och eleven når E-nivå i resonemang. För att visa kunskap på högre nivå måste eleven sätta svaret 875 minuter i relation till frågeställningen.