Uppgift 9 - Elevlösning 2
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet.


Kommentar:
Denna elev har löst hela uppgiften men det finns klara brister i redovisningen varför det endast är E-nivå i kommunikation.

Eleven har i princip valt att redovisa med symboler vilket gör det svårare att följa tankegången (speciellt då enheterna används lite felaktigt i början, liter ska egentligen vara liter/min). Det är bra att i redovisningen förklara med text vad det är som beräknas i varje steg. Eleven slarvar också med likhetstecknet. Eftersom det är närmevärden ska avrundningstecken användas.  För att visa kunskap på högre nivå krävs tydligare växling mellan text och symbolspråk för att det ska bli en tydligare röd tråd, samt större säkerhet i tillämpning av enheter och likhetstecken.