Uppgift 9 - Elevlösning 3
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Tolkar instruktionerna rätt och påbörjar lösning av problemet.
CP  - Gör en relevant ansats att lösa problemet och kommer så långt i sin lösning att det tydligt framgår att det går snabbare med båda kranarna igång.
AP - Välj
er en strategi som leder till att problemet löses i sin helhet. Gör också lämpliga avvägningar i sina slutsatser med god förankring till verkligheten.


Kommentar:
Elevens ingång till problemet är att anta att badkaret rymmer 300 l. Med det som grund har sedan beräknats hur mycket respektive kran fyller per minut. Dessa beräkningar är korrekta utifrån den ansats eleven har gjort. Därefter görs en ansats att beräkna hur lång tid det tar med båda kranarna men denna är felaktig och eleven kommer inte längre i sin lösning. Även om eleven inte har kommit hela vägen visas en viss förståelse för problemet i beräkningarna. Lösningen visar därför på kunskap på E-nivå. För att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven kommer så långt i sin lösning att det tydligt framgår att det går snabbare med två kranar.