Åk 6–9
 
3.4 Övningar - Algebraiska uttryck
1. 12a5 är en term. Vilken del av termen är:
a) variabel?
b) koefficient?
c) exponent?
2. -8t3 är en term. Vilken del av termen är:
a) exponent?
b) koefficient?
c) variabel?
3. u-7 är en term. Vilken del av termen är:
a) koefficient?
b) variabel?
c) exponent?
4. -xy3 är en term. Vilken del av termen är:
a) variabel?
b) koefficient?
c) exponent?
5. Hur många termer finns i följande algebraiska uttryck?
a) 2a3 + 3a
b) 7a2b3c4
c) a2 + 2ab + b2
d) -5(2x + 7)
e) ab + ac + ad + 9
f) 1/(s - 3)
g) 3h3n - 2
6. Monomer - binomer - trinomer - polynomer. Ange rätt namn för varje uttryck.
a) 3d3 + 2 d - 7
b) 2ax2- bcy3
c) c2 - 4 cd + 2 d2 - 5
d) 3c4
e) -3x + 2
f) ax - ay + az - 10
g) -45x2y2z2+n
7. Para ihop likformiga termer.
-5h5 -6s2+n 3b3
7d3 a2x3 12tu4
4tu2 cx1-n -2cxn-1
8y -2sn+2 a3x2

a) 3d3
b) 2a3x2
c) tu4
d) 3h5
e) -2y
f) cxn-1
g) -s2+n