Åk 6–9
 
Svenska

2.2 Hur används materialet - för lärare
Detta bedömningsstöd är tänkt att användas som diskussionsunderlag med elever i syfte att öka förståelsen för de förmågor som elever ska utveckla i matematik.
Det finns flera olika sätt att använda materialet på beroende på hur mycket tid man avser avsätta till detta arbete. Nedan följer ett par förslag.1. Arbete i grupp - minst två lektioner

Välj en uppgift och låt eleverna lösa den, antingen i grupp eller enskilt. Därefter tas ett antal frågeställningar upp kring de olika förmågorna som är kopplade till uppgiften. Förslag på frågeställningar följer nedan.


Begrepp
"Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
"

Vad är ett matematiskt begrepp?
Vilka matematiska begrepp tas upp i denna uppgift?
Vilka av dessa begrepp måste man visa att man behärskar för att klara E-, C- eller A-nivå på uppgiften (grundläggande, goda och mycket goda kunskaper om begrepp)?

Metod
"Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter."

Vad är en metod?
Vilka olika metoder finns att lösa denna uppgift?
Är dessa metoder lika effektiva?
Vilken metod är lämplig?
Vilken metod är effektiv?

Resonemang
" Föra och följa matematiska resonemang."

När för man ett matematiskt resonemang?
Kräver denna uppgift ett matematiskt resonemang?
Vad är ett enkelt, utvecklat och väl utvecklat resonemang i denna uppgift?

Kommunikation
"Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser."


Vad innebär kommunikation?
Behöver man förklara vad man gör med ord i denna typ av uppgift?
Hur viktig är användningen av de matematiska symbolerna när man ska mäta kommunikationen?

Problemlösning
"Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder."

Vad är problemlösning?
Har eleven valt en strategi som gör det möjligt att lösa problemet?
Hur effektiv är denna strategi?2. Enskilt arbete - 1 eller 2 lektioner

1. Eleverna tittar igenom uppgifterna och väljer en av dem. Alternativt väljer läraren en uppgift som samtliga arbetar med.
     
2. Eleverna löser vald uppgift efter bästa förmåga.
     
3. Eleven jämför sin lösning med de tre elevlösningarna och väljer den lösning som är mest lik den egna lösningen.
     
4. Eleverna tittar nu på en förmåga i taget på den lösning de valde.
     
5. Vad som krävs för E-, C- respektive A-nivå?
     
6. Eleverna jämför det lösta exemplet med sin egen lösning och försöker värdera om den är på E-, C- eller A-nivå.