Åk 6–9
 
Svenska

8.1 Uppgift 6 - Biografen

I publiken i en biografsalong finns 9 flickor och 13 pojkar. Medelåldern för pojkarna är 13 år och för flickorna 11 år. I salongen finns också 6 föräldrar. Dessa gör att totala medelåldern blir 18 år.

Ge ett rimligt förslag på föräldrarnas ålder.

Motivera ditt svar.


FörmågorBegrepp
"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

EB - Visar grundläggande kunskaper om medelvärde.
CB - Visar goda kunskaper om beräkning av medelvärde och dess tillämpning för beräkning av föräldrarnas ålder.

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Gör en ansats till att beräkna barnens totala ålder..
CM - Beräknar barnens totala ålder och gör en ansats till att tillämpa det för beräkning av föräldrarnas ålder.
AM - Beräknar föräldrarnas ålder med effektiv metod.
Resonemang
" Föra och följa matematiska resonemang."

ER - Gör en ansats till att föra ett resonemang kring föräldrarnas ålder med barnens medelålder som grund (även felaktigt beräknad).
CR - Resonerar sig fram till lämplig ålder på föräldrarna.
Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".

EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet. Detta är inte minst viktigt i den senare delen av uppgiften när eleven själv ska resonera sig fram till lämplig ålder på föräldrarna.
Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".

EP  - Hittat en ingång i problemet och beräknat barnens totala ålder.
CP  - Beräknar barnens totala ålder och använder det som grund när föräldrars ålder beräknas.
AP - Har löst hela problemet effektivt och angivit relevant ålder för föräldrar.