Åk 6–9
 
Svenska

9.1 Uppgift 7 - Gatuköket

I den lokala kebabkiosken får man betala 90 kr för 6 läsk och 1 kebab, och 110 kr för 2 läsk och 2 kebab.

Vad kostar en läsk och en kebab?


FörmågorBegrepp
"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

CB - Visar goda kunskaper om uttryck genom att göra en ansats att  teckna ett sådant,  numeriskt eller med variabler.
AB - Visar, genom korrekt tillämpning, mycket goda kunskaper om uttryck, numeriska eller med variabler.
Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

CM - Löser problemet genom systematisk prövning eller gör en ansats att lösa problemet genom att teckna uttryck.
AM - Löser problemet med effektiv metod, exempelvis genom att teckna algebraiska uttryck och ekvationssystem.
Resonemang
" Föra och följa matematiska resonemang."

Resonemangsförmåga testas inte i denna uppgift.
Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".

CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet.
Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".

CP  - Hittat en ingång i problemet, och gör en relevant ansats till att lösa det genom prövning.
AP - Väljer en effektiv strategi t ex genom att teckna algebraiska uttryck och att lösa problemet med ekvationssystem eller genom att tillämpa systematisk prövning.