Åk 6–9
 
Svenska

10.1 Uppgift 8 - Mobilabonnemang

Det är dags att teckna ett nytt mobilabonnemang och valet står mellan alternativ 1 där man betalar en fast avgift på 350 kr/månad och 20 öre/minut eller alternativ 2 som inte har någon fast avgift men kostar 60 öre/minut. När bör man välja vilket abonnemang?


FörmågorBegrepp
"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

EB - Visar grundläggande kunskaper om uttryck, ekvationer och /eller funktioner.
CB - Visar goda kunskaper om uttryck, ekvationer och/eller funktioner genom att tillämpa det i huvudsak korrekt för båda abonnemangen, numeriskt eller algebraiskt.
AB - Visar mycket goda kunskaper om algebraiska uttryck och ekvationer och  tillämpar det korrekt för båda abonnemangen.
Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Gör en ansats att lösa problemet genom ekvationslösning och tecknar en ekvation eller tillämpar prövning som metod för att bestämma brytpunkten.
CM - Tillämpar systematisk prövning som metod för att bestämma brytpunkten.
AM - Väljer en effektiv metod, förslagsvis ekvationslösning, för att bestämma brytpunkten.  Löser hela problemet och genomför beräkningarna väl och med korrekt resultat.
Resonemang
" Föra och följa matematiska resonemang."

ER - Gör någon jämförelse mellan de båda abonnemangen och drar någon slutsats baserad på brytpunktens värde.
CR - Gör en i huvudsak korrekt jämförelse mellan de båda abonnemangen och drar någon relevant slutsats baserad på brytpunktens värde.
AR - Grundar sitt resonemang på ekvationslösning eller systematisk prövning (som ger ett exakt svar) och drar utifrån det relevanta och korrekta slutsatser om abonnemangen baserade på brytpunktens värde.
Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".

EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet.
Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".

EP  - Gör en ansats till att teckna en ekvation och att lösa den eller påbörjar en numerisk lösning samt drar någon slutsats baserad på den brytpunkt som räknats fram.
CP  - Löser större delen av problemet, exempelvis genom att få fram en korrekt brytpunkt  men utan att dra relevanta slutsatser alternativt genom att dra relevanta slutsatser, men med någon brist i uträkningarna.
AP - Löser hela problemet, antingen genom systematisk prövning där man också visar exempel med för få och för många minuter, alternativt att problemet löses genom ekvationslösning. Brytpunkten tolkas korrekt och korrekta slutsatser dras.