Åk 6–9
 
Svenska

12.1 Uppgift 10 - Det skuggade området

En likbent triangel är inskriven i en halvcirkel. Hur stor del av halvcirkeln täcker det skuggade området? 


FörmågorBegrepp
"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

EB - Visar grundläggande kunskaper om cirkelns och triangelns area.
CB - Visar goda kunskaper om cirkelns och triangelns area och hur de tillämpas vid beräkning av andelen (skuggade området).

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Gör en ansats att lösa problemet och visar kunskap om metod för någon areaberäkning.
CM - Tecknar arean för triangeln och halvcirkeln och visar kunskap om metod för beräkning av skuggade områdets andel.
AM - Väljer effektiv lösningsmetod genomför beräkningar effektivt och korrekt.
Resonemang
" Föra och följa matematiska resonemang."

Resonemangsförmågan testas inte i denna uppgift.
Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".

EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet.
Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".

EP  - Hittat en ingång i problemet och har beräknat någon area korrekt.
CP  - Beräknar arean för triangel och halvcirkel korrekt. Gör en ansats att beräkna andelen.
AP - Löser hela problemet och anger en korrekt andel.